Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 

БЪЛГАРСКО КАЯК ОБЩЕСТВО

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Настоящият Устав е приет от членовете на БЪЛГАРСКО КАЯК ОБЩЕСТВО, юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, учредено на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин 8, бл. 816, вх. Б, ет.6, ап. 39. Сдружението ще осъществява дейността си под наименование БЪЛГАРСКО КАЯК ОБЩЕСТВО (изписвано и на латиница BULGARIAN KAYAK SOCIETY).

Чл. 2. Сдружение „Българско Каяк Общество” на основание чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) се самоопределя като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза. Сдружение „Българско Каяк Общество” се учредява за неопределен период от време.

Чл. 3. Сдружение „Българско Каяк Общество” е доброволно обединение на физически лица, юридически лица с нестопанска цел и юридически лица, чиято цел е: подпомагане и развитие на водните спортове (каяк и кану в бързи води, воден туризъм, каяк и кану слалом, спортен каяк и кану), опазването на околната среда, включително но не само наблюдение на състоянието и екологична защита, поддържане на чистотата на реките, речните корита и районите около тях, езерата и язовирите в Република България, всякакви естествени и изкуствени водоеми и морето, развитието и утвърждаването на духовните ценности в областта на водните спортове и развитието на нормативната уредба, регулираща всички въпроси, свързани с практикуването и безопасността на водните спортове и популяризирането на тези ценности. Сдружение „Българско Каяк Общество” може да членува в съюзи, федерации, организации и сдружения като колективен член.

Чл. 4. Дейността на Сдружение „Българско Каяк Общество” се осъществява в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, този устав и решенията на Общото събрание.

 

ІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

 

Чл. 5. Основните цели на Сдружение „Българско Каяк Общество” са:

5.1. Да работи за утвърждаване и реализиране на програми и проекти в областта на водните спортове (каяк и кану в бързи води, воден туризъм, каяк и кану слалом, спортен каяк и кану), опазване на околната среда, в частност по програми за възстановяване и поддържане на чистотата на реките, речните корита и районите около тях, езерата и язовирите, всякакви естествени и изкуствени водоеми в Република България и морето;

5.2. Да разработва и внедрява иновации, отчитайки актуални тенденции в областта на екологията и опазване на околната среда за формиране на адаптивно поведение и устойчив начин на живот;

5.3. Да съдейства за интегрирането на разработени ефективни технологии, екологични проекти и оперативни решения в регионални, национални и международни структури и програми;

5.4. Да популяризира водните спортове каякинг, спускане с лодки по бързи води, както и екстремни спортове, каньонинг, рафтинг, както в България, така и извън границите й;

5.5. Да съдейства за усвояване и разпространение на опита на други организации и формиране на култура на безопасност при практикуване на посочените спортове по предходната т.5.4;

5.6. Да съдейства за опознаване и защита на природните богатства, историческите паметници, в частност опазването на целостта и запазването на ландшафта на реките, езерата и язовирите в Република България;

5.7. Да подпомага развитието на туристическия капацитет на общините;

5.8. Да съдейства за обучението и възпитанието в практикуването на водни спортове и в здравословен начин на живот на различни социални групи.

Чл. 6. Средствата за постигане на основните цели на Сдружение „Българско Каяк Общество” са следните:

6.1. Проучване и анализ на актуалното състояние на реките, всички естествени и изкуствени водоеми и морето и установяване на параметрите на околната среда, характеризиращи възможността за възстановяване и поддържане на екологично равновесие;

6.2. Изграждане на информационна система за условията за използване като се осигурява екологична защита на реките, всички естествени и изкуствени водоеми и морето на регионално, национално и международно равнище;

6.3. Диагностика на рискови фактори, препятстващи възстановяването и поддържането на екологичното равновесие;

6.4. Организиране на курсове за образование и възпитание на различни целеви групи и насърчаването им в процесите на опазване на околната среда;

6.5. Разработване на проекти, осъществяване на научно-практически изследвания и публикуване на концепции и резултати в областта на водните спортове, екологията и опазване на околната среда, включително изграждане на спортни съоръжения за практикуване на водни спортове;

6.6. Координация на структури и дейности между Сдружение „Българско Каяк Общество” и регионални, национални и международни организации със сходни цели и предмет на дейност;

6.7. Обработка, анализ и публикуване на данни от осъществени проучвания и резултати от внедрени проекти;

6.8. Участие и/или организиране на регионални, национални и международни семинари, конференции, програми и проекти в областта на водните спортове и екологията;

6.9. Организиране и провеждане на състезания по водни и екстремни спортове;

6.10. Набиране на награден фонд за учредяване на конкурси и състезания по водни и екстремни спортове;

6.11. Организиране на курсове по безопасност при практикуване на водни и екстремни спортове;

6.12. Организиране, стимулиране и осигуряване финансово на проучвания по отделни проблеми, свързани с практикуването на водни спортове;

6.13. Организиране на информационна размяна на теоретични и практически постижения в областта на развитието на водните и екстремни спортове;

6.14. Защитаване на специфичните потребности и интереси на своите членове;

6.15. Превеждане, издаване и разпространяване на литература във връзка с целите на Сдружение „Българско Каяк Общество”.

 

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 7. Предметът на дейност на Сдружение „Българско Каяк Общество” е организационни дейности, дейности по популяризиране и обучение в областта на водните и екстремните спортове; дейности по изграждане на информационни системи и информационен обмен в рамките на български и чуждестранни спортни и екологични клубове и организации в областта на дейностите по опазване на околната среда и екстремните спортове; проучвателна, диагностична и аналитична дейност в областта на екологията и околната среда; дейности по образование, възпитание и популяризиране на култура за опазване и възстановяване на околната среда; дейности по стимулиране на развитието на водните и екстремни спортове и по формиране на култура за безопасното им практикуване; други организационни и координационни дейности по иницииране, изпълнение и отчитане на различни програми и проекти в областта на водните спортове, защита на историческите и културните паметници и запазване на природните богатства в Република България.

 

ІV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 8. (1) Върховен колективен орган на сдружението е Общото събрание.

(2) Управителен орган на сдружението е управителният съвет, председателстван от Председател. Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.

 

Общо събрание

 

Чл. 9. Общото събрание се състои от всички членове на Сдружение „Българско Каяк Общество”.

Чл. 10. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от пълноправните членове на Сдружение „Българско Каяк Общество”. Ако в последния случай Управителният съвет в 14-дневен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от Софийски градски съд по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква то.

(3) Поканата се обнародва в ежедневник, който се разпространява на територията на Република България и се публикува на интернет страницата на Сдружение „Българско Каяк Общество”, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 11. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички пълноправни членове на Сдружение „Българско Каяк Общество”, проверени по списъчен състав. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл. 12. (1) Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;

4. приема и изключва членове;

5. взема решение за откриване и закриване на клонове;

6. взема решение за участие в други организации;

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

8. приема бюджета на сдружението;

9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

10. приема отчета за дейността на управителния съвет;

11. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

12. взема и други решения, предвидени в устава.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

Управителен съвет

 

Чл. 13. (1) Управителният съвет на Сдружение „Българско Каяк Общество” е в състав от четирима члена, избирани от Общото събраните на членовете на сдружението с мандат от три години. Общото събрание определя председател на Управителния съвет от избраните членове на Управителния съвет.

(2) Управителният съвет:

1. управлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;

6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

7. определя адреса на сдружението;

8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

9. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Чл. 14. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на един от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват трима от неговите членове.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член на Управителния съвет се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 13, т. 3 и 6 и чл. 31, ал. 2 от настоящия устав - с мнозинство от всички членове.

Чл. 15. Управителния съвет се председателства от Председател, чийто избор е от компетентността на Общото събрание, мандата му е три годишен и съвпада с този на Управителния съвет.

Чл. 16. (1) Председателят координира и ръководи дейността на Управителния съвет.

(2) Председателят представлява Сдружение „Българско Каяк Общество” пред трети физически и юридически лица и осъществява оперативното ръководство на сдружението.

(3) Председателят има право да сключва договори във връзка с дейността на сдружението.

 

V. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

Чл. 17. Членството в Сдружение „Българско Каяк Общество” е доброволно и индивидуално.

Чл. 18. Членството възниква чрез свободно изразена воля на кандидата, отразена в писмена молба, отправена до Общото събрание на членовете в Сдружение „Българско Каяк Общество”.

Чл. 19. Членове на Сдружение „Българско Каяк Общество” могат да бъдат пълноправни, асоциирани и почетни. Почетните членове се определят с решение на Управителния съвет/ от Общото събрание по предложение на Управителния съвет и са лица, които имат голям принос за развитието на водните спортове.

Чл. 20. Членството се прекратява:

а) по собствено желание;

б) когато без уважителни причини даден член е преустановил реалната дейност в сдружението в продължение на една година;

в) при смърт.

Чл. 21. Права и задължения на почетните членове:

21.1. Всеки почетен член има правата на редовен член и не е задължен да заплаща членски внос.

21.2. Всеки почетен член има право да се представя като почетен член на сдружението.

21.3. Всеки почетен член е длъжен да изпълнява решенията на органите на управление на дружеството.

Чл. 22. Права и задължения на пълноправните членове:

22.1. Всеки пълноправен член има право:

22.1.1. Да участва в цялостната дейност на сдружението;

22.1.2. Да участва в избора и да бъде избиран в ръководни органи на сдружението;

22.1.3. Да прави предложения, да дава мнения и изказва съображения по цялостната дейност на сдружението и ръководните му органи;

22.1.4. Да получава съдействие за осъществяване на своята дейност;

22.1.5. Да бъде избран за почетен член.

22.2. Всеки пълноправен член е длъжен:

22.2.1. Да работи активно за осъществяване на целите и задачите на сдружението;

22.2.2. Да участва в дейността на сдружението и да изпълнява поставените му задачи;

22.2.3. Да внася членския внос в срок;

22.2.4. Да спазва устава, решенията на Общото събрание и решенията на Управителния съвет на Сдружение „Българско Каяк Общество”.

Чл. 23. Права и задължения на асоциираните членове:

23.1. Всеки асоцииран член има право да участва в цялостната дейност на сдружението и да получава съдействие за осъществяване на своята дейност;

23.2. Всеки асоцииран член е длъжен да работи активно за осъществяване на целите и задачите на сдружението и да изпълнява поставените му задачи, да спазва устава, решенията на Общото събрание и решенията на Управителния съвет на Сдружение „Българско Каяк Общество”.

 

VІ. ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО

 

Чл. 24. Средствата на Сдружение „Българско Каяк Общество” се набират от:

24.1. Индивидуален членски внос за пълноправните членове, определен от Общото събрание на в размер на 5 (пет) лева месечно;

24.2. Спомоществователи, помощи, дарения, завещания, приходи от имущество и други източници, разрешени от закона;

24.3. От практико – приложна, научно – изследователска и издателска дейност;

24.4. Различни видове стопанска дейност като издаване и разпространяване срещу заплащане на научна и научно-популярна литература, периодични издания; организиране срещу заплащане походи, комбинирани програми, обучителни курсове в страната и чужбина; организиране срещу заплащане обучителни курсове по водни спортове; осъществяване на експертна и консултантска дейност срещу заплащане;   организиране на курсове, семинари срещу заплащане; извършване на преводи и разпространение срещу заплащане на статии и други материали, свързани с постигане на основните цели на сдружението, както и упражняване на права върху интелектуална собственост; управление на имуществото, когато законът определя приходите от тази дейност като приходи от стопанска дейност; рекламна дейност; издателска и Интернет дейности.

Чл. 25. Имуществото на Сдружение „Българско Каяк Общество” се състои от: движими и недвижими вещи, вещни права, пари, вземания, ценни книги, дялово участие в местни дружества, право на собственост върху произведения на изкуството и културата и други. То се вписва в специален регистър на сдружението. Придобитата печалба от дейността на сдружението може да бъде използвана само за целите на организацията, определени в този устав и не може да бъде разпределяна между членовете.

Чл. 26. Финансовият план на Сдружение „Българско Каяк Общество” предвижда средствата да се изразходват целево, като се съобразяват с годишния бюджет.

Чл. 27. С имуществото на Сдружение „Българско Каяк Общество” се разпорежда Председателя на Управителния съвет, след изрично упълномощаване в този смисъл от членовете на Управителния съвет, като носи материална отговорност за него.

 

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

 

Чл. 28. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, търговската регистрация на юридически лица.

 

VІІІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 29. (1) Сдружение „Българско Каяк Общество” може да се преобразуват чрез вливане, сливане, отделяне и разделяне.

(2) След отделяне или разделяне сдружението отговаря солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването им.

(3) Членовете на „Българско Каяк Общество”, които са се слели или влели, стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел, а при разделяне - членове на новообразуваните юридически лица с нестопанска цел, по техен избор.

Чл. 30. (1) Сдружение „Българско Каяк Общество” се учредява без определен срок и се прекратява:

1. с решение на Общото събрание взето с мнозинство от 2/3 от всички пълноправни членове;

2. с решение на Софийски градски съд като окръжен съд по седалището на сдружението в определените от закона случаи.

(2) Решението на съда, в случаите когато сдружението е обявено в несъстоятелност се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

(4) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.
Чл. 31. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или определено от него лице.

(3) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

 

Имущество след ликвидация

Чл. 32. (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от Общото събрание на сдружението. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

(2) Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на сдружението.

(3) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 2 с изключение на дължимото им възнаграждение.

(4) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1 - 3, отговарят за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото.

 

Заличаване

 

Чл. 33. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на сдружението с нестопанска цел от Софийски градски съд - окръжния съд по седалището му.

 

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 34. Всички неуредени от този устав въпроси се решават от Общото събрание на членовете в Сдружение „Българско Каяк Общество” в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Чл. 35. Този устав се прие на Учредително събрание на членовете в Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза „Българско Каяк Общество”, проведено на 23.03.2009 год.